اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در تاریخ1394.7.26در ساعت11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید