اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت چرم مشهد به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت چرم مشهد در تاریخ1394.08.05در ساعت10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.