اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت چرخشگر به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت چرخشگردر تاریخ1394.08.12در ساعت14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.