اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت پلی ورد ارس به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پلی ورد ارس در تاریخ1394.08.13در ساعت15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.