اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت پایارزین به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پایا رزین در تاریخ1394.08.12در ساعت12با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.