اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت پاکان پلاست کاربه پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پاکان پلاست کار در تاریخ1394.08.18در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.