اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت ویستا جهان به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ویستا جهان در تاریخ1394.08.17در ساعت14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.