اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت مه شکن سازه به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مه شکن سازه در تاریخ1394.7.25در ساعت11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.