اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت فولاد صنیع کاوه تهران به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فولاد صنیع کاوه تهران در تاریخ1394.7.26در ساعت12با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.