اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران در تاریخ1394.7.29در ساعت10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.