اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت صنایع چوب و خزرکاسپین به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع چوب و خزرکاسپین در تاریخ1394.08.11در ساعت14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.