اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت صنایع مس باهنر کرمان به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع مس باهنر کرمان در تاریخ1394.7.25در ساعت15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.