اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت سیمان شهرکرد به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیمان شهرکرد در تاریخ1394.08.06در ساعت14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.