اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت سپهر منور به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خدمات سپهر منوردر تاریخ1394.08.24در ساعت9:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.