اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در تاریخ1394.08.17در ساعت10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.