اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت راما مهر آریا به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت راما مهر آریا در تاریخ1394.08.04در ساعت10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.