اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت درخت الماس سبز به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت درخت الماس سبز در تاریخ1394.08.04در ساعت14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.