اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت خدمات بازرگانی بهساز به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خدمات بازرگانی بهساز در تاریخ1394.08.17در ساعت14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.