اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت تولیدی الکترود پارس به پایان رسید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی الکترود پارس در تاریخ 1394.07.22در ساعت  14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید