اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت بوذر جمهر صنعت به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بوذر جمهر صنعت در تاریخ1394.08.16در ساعت14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.