اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت بهپاک انجام شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بهپاک در تاریخ 1394.07.20در ساعت  14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید