مطالب ویژه

آگاهی از خدمات طرح رتبه بندی

  1. اطلاع رسانی مناسب رتبه متقاضیان:

ارایه فهرست و رتبه متقاضیان درهیات های تجاری اتاق ایران و اتاق های سراسر کشور

ارایه فهرست و رتبه متقاضیان به سفارتخانه های مستقر در کشور

ارسال فهرست و رتبه متقاضیان به صورت فصلی به وزارت صمت، گمرک و سایر ذینفعان

انتشار رتبه متقاضیان درروزنامه های اقتصادی و مجلات مرتبط

انتشار رتبه متقاضیان در فصل نامه تخصصی رتبه

انتشار رتبه متقاضیان در ماهنامه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

انتشار مصاحبه با متقاضیان در نشریات تخصصی

ارایه فهرست شرکت ها به صورت فصلی به تشکل ها و انجمن های تخصصی و اتاق های مشترک بازرگانی

 انتشار و بروزرسانی مشخصات ثبتی و اطلاعات جامع شرکت در کتاب سال فعالان اقتصادی

انتشار فهرست و رتبه متقاضیان در سایت اتاق ایران

  1. ارایه گزارشی از عملکرد شرکت در بازه سه سال گذشته شامل:

            –   صحه گزاری پیشنه، فهرست جوایز و تقدیر نامه های کسب شده متقاضی

            –   بررسی و صحه گزاری وضعیت سوابق اعتباری بانکی متقاضی

           –    بررسی وضعیت برنامه راهبردی و تشریح نقاط قوت و نواحی قابل بهبود

           –   تحلیل وضعیت رقابت پذیری شرکت شامل:


              تحلیل ارزش افزوده شامل:            

                                        تحلیل روند، رشد و تفکیک عوامل به نرخ جاری و ثابت

                                        تحلیل سهم عوامل ارزش افزوده و تغییرات آن در طول سالیان گذشته

                                        مقایسه وضعیت ارزش افزوده شرکت با میانگین صنعت مربوطه و اهداف توسعه ای کشور

 

 

  محاسبه و تحلیل شاخص بهره وری نیروی کار( رقابت پذیری هزینه نیروی کار) و مقایسه با میانگین     صنعت  و اهداف توسعه ای کشور

  محاسبه و تحلیل شاخص بهره وری سرمایه و مقایسه با میانگین صنعت و اهداف توسعه ای کشور

 محاسبه و تحلیل شاخص بهره وری کل عوامل و مقایسه با میانگین و اهداف توسعه ای کشور

 تحلیل شاخص سودآوری و مقایسه با میانگین گروه

محاسبه و تحلیل شاخص نرخ برگشت سرمایه(ROI) و مقایسه با میانگین گروه

تحلیل شاخص دوره وصول مطالبات و مقایسه با میانگین گروه

تحلیل نسبت های مالی شرکت و مقایسه با میانگین گروه

تحلیل وضعیت روند فروش سه ساله و مقایسه با میانگین گروه

محاسبه و تحلیل سهم صادرات و واردات  شرکت در سطح کشور

  –    بررسی وضعیت تشکل گرایی، مسوولیت پذیری اجتماعی و میزان سرمایه گذاری متقاضی در مناطق محروم و کمتر توسعه کشور

  – بررسی وضعیت اشتغال زایی و بهره وری نیروی کار متقاضی طی سه سال اخیر با توجه به اهداف برنامه های توسعه در کشور

دانلود آیین نامه اجرایی

عضویت در باشگاه نخبگان کسب و کار

دانلود بسته حمایتی گمرک از رتبه های زرین