اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ در تاریخ 1395.09.21در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در تاریخ 1395.09.21در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توليدي تحقيقاتي ساخته هاي نسوز گهر سرام-نسوز آریا گوهر برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توليدي تحقيقاتي ساخته هاي نسوز گهر سرام-نسوز آریا گوهر در تاریخ 1395.09.21در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپروربرگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور در تاریخ 1395.09.16در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آلفا موتور منطقه آزادچابهار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آلفا موتور منطقه آزادچابهار در تاریخ 1395.08.24در ساعت 14:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا در تاریخ 1395.08.24در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »