ارزیابی صلاحیت و توان داخلی

این رتبه بندی عطف تبصره ماده 5 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم منتشره در شماره 19658 مورخ 91/09/06 روزنامه رسمي که مقرر داشته صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه به رتبه­ بندي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني توسط دستگاههاي ذيربط تعيين ­میشود؛ صورت می پذیرد.