انواع رتبه بندی

ردیف انواع رتبه بندی تالیف قانونی فرم های مورد نیاز
1 رتبه بندی کارت بازرگانی -حقوقی متن تبصره 2 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب 89/03/08 هیات وزیران
“ اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت‌ بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.”
فرم شماره 1-ثبت نام اولیه

فرم شماره 2- تکمیلی

2 رتبه بندی کارت بازرگانی -حقیقی فرم ثبت نام حقیقی
3 رتبه بندی عضویت اتاق- حقوقی در اجرای مفاد بند الف و تبصره 2 ماده 9 قانون اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم اسفند ماه 1369 و اصلاحی پانزدهم  آذرماه 1373،دستور العمل وحدت رویکرد صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران در تاریخ 94.10.26 به شرح زیر مصویب هیات رئیسه اتاق رسیده است.
” اعتبار کارت عضویت یکسال می باشد ،اتاق ها می توانند بر اساس رتبه بندی انجام شده توسط مرکز رتبه بندی اتاق ایران کارت های عضویت با اعتبار 2،3 و یا 5 سال صادر نمایید”
فرم شماره 1-ثبت نام اولیه

فرم شماره 2- تکمیلی

4 رتبه بندی عضویت اتاق- حقیقیی فرم ثبت نام حقیقی
5 ارزیابی صلاحیت و توان داخلی این رتبه بندی عطف تبصره ماده 5 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم منتشره در شماره 19658 مورخ 91/09/06 روزنامه رسمي که مقرر داشته صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه به رتبه­ بندي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني توسط دستگاههاي ذيربط تعيين ­میشود؛ صورت می پذیرد. فرم ثبت نام