اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت نور بهینه گستر برگزار شد…


جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  نور بهینه گستر در تاریخ 1394.07.08در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید