اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت سوپیشی برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سوپیشی در تاریخ 1394.06.04در ساعت 15:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید