اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت بافتسان برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بافتسان در تاریخ 1394.07.06در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید