اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گهر دانه شرق برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گهر دانه شرق در تاریخ 1394.12.05در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید