اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کلوین برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کلوین در تاریخ  1396.01.23 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….