اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ژئو شبکه پارسیان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ژئو شبکه پارسیان در تاریخ 1395.08.02در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….