اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پگاه گلستان برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پگاه گلستان در تاریخ 1394.06.18در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید