اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پروشات در مرکزی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پروشات در مرکزی در تاریخ 1394.11.11در ساعت 10:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید