اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پترو کاریز امید کیش برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پترو کاریز امید کیش در تاریخ  1396.05.01در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….