اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پترو آهن فردوس برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پترو آهن فردوس در تاریخ 1394.09.18در ساعت  11.30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید