اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پتروشیمی شیراز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروشیمی شیراز در تاریخ 1395.09.22در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….