اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت همپار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت همپار در تاریخ 1396.10.06در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….