اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی لوله پی گستر برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و

ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی لوله پی گستر در تاریخ 1395.05.25 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….