اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در تاریخ 1395.06.13 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….