اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسین مشاور ایتسن برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسین مشاور ایتسن در تاریخ 1395.08.19در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….