اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مسکن و عمران قدس رضوی برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در تاریخ 1395.07.28در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….