اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مدیریت پروژه های ابدال- مپصا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مدیریت پروژه های ابدال- مپصا در تاریخ 1395.06.29در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….