اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مدیریت هیربدان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه

رتبه اولیه شرکت مدیریت هیربدان در تاریخ 1395.05.25  در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….