اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ماشین های پخت نوژن برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ماشین های پخت نوژن در تاریخ 1395.04.23 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….