اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مادوی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  مادوی در تاریخ 1395.04.02 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….