اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت لوله گستر خادمی برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت لوله گستر خادمی در تاریخ 1395.08.16در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….