اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فنی و مهندسی تانا انرژی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فنی و مهندسی تانا انرژی در تاریخ 1394.11.04در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید