اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فناوران سپهر ارتباط برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فناوران سپهر ارتباط در تاریخ 1395.08.09در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….