اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت طراحی و صنعتی پیشگام برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت طراحی و صنعتی پیشگام در تاریخ 1394.11.06در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید