اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سیتیکواسکن ایران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیتیکواسکن ایران در تاریخ 1395.05.06 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….